prettyscale. com Nó có chính xác không?

by Glenn Maxwell

B?n có th? dã nghe nói v? Prettyscale, m?t trang web yêu c?u phân tích v? d?p khuôn m?t.

Prettyscale ho?t d?ng b?ng cách do d?i x?ng khuôn m?t c?a b -?n và so sánh t? l? c?a b -?n v?i t? l? lý tu?ng cho m?t ngu?i dàn ông ho?c ph? n?.

Trang web, prettyscale.com, có v? nhu th? này:

Khi b?n t?i lên m?t b?c ?nh và tr?i qua m?t vài phép do, Prettyscale cung c?p cho b?n m?t s? t? 1 d?n 100 – x?u xí d?n d?p.

Và d? l?i cho b?n m?t danh sách nh?ng gì sai v?i khuôn m?t c?a b -?n.

(R?t t?t b?ng! R?t nhi?u s? giúp d?!)

Vì v?y, prettyscale h?p pháp? K?t qu? có chính xác không?

Không, h? không.

Ðây là lý do t?i sao.

Number One Không d? phép do

Prettyscale yêu c?u b?n d?t di?m trên khuôn m?t c?a b -?n, di?u này mang l?i cho b?n c?m giác r?ng h? bi?t nh?ng gì h? dang làm.

S? th?t là, b?n s? c?n nhi?u phép do nhi?u hon so v?i di?u này d? làm nh?ng gì h? yêu c?u.

Th?c t? là prettyscale có b?n do lu?ng, nhu, 2 di?u v? mui c?a b -?n là b?ng ch?ng cho th?y nó không thu du?c b?n trong b?t k? chi ti?t nào.

Hãy suy nghi v? m?i th? b? b? return on investment: Prettyscale không quan tâm n?u rang c?a b -?n s?ch s? ho?c th?i r?a, n?u m?t b?n b? bao ph? trong m?n nh?t, n?u b?n có lông chim thay th? da.

Two s? d?i x?ng gi? v? là t?t c?

Prettyscale ho?t d?ng nhu th? d?i x?ng là t?t c? nh?ng gì xác d?nh ai là x?u xí ho?c d?p.

Th?c t? là nó không. R?t nhi?u mô hình, di?n viên và n? di?n viên s? th?t b?i trong bài ki?m tra này m?t cách th?m h?i. Tuy nhiên, h? du?c coi là m?t s? ngu?i h?p d?n nh?t v? th? ch?t còn s?ng.

Three S? d?ng hình ?nh

Cu?i cùng, Prettyscale không chính xác vì nó s? d?ng hình ?nh và m?t hình ?nh không gi?ng v?i nh?ng gì b?n trông gi?ng nhu trong cu?c s?ng th?c.

Ví d?, máy ?nh có th? làm cho trán, mui ho?c c?m c?a b -?n trông l?n hon nó th?c s? là. Ho?c làm cho khuôn m?t c?a b -?n trông ng?n hon ho?c dài.

Ð? du?c gi?i thích d?y d?, hãy xem bài mire?t này:

Vì v?y, dó là dánh giá Prettyscale c?a chúng tôi. Quy mô d?p có th? là m?t trò choi thú v? cho m?t s? ngu?i, nhung nó có chính xác? Không. B?n không nên th?c hi?n nghiêm túc k?t qu?. Prettyscale không có th?t và không th? nói v?i b?n n?u b?n x?u hay d?p.

Related Posts

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.