prettyscale com vietnam body test tiếng việt Phụ nữ xinh đẹp luôn muốn biết nếu có thể.!

by Glenn Maxwell

Prettyscale là m?t trang web cung c?p phân tích s?c d?p và giúp ph? n? do tr?ng l?c c?a h?. Có nhi?u ý ki?n ??trên trang web này.

Nó không ph?i là b?t thu?ng d?i v?i ?ng d?ng là m?t trang web làm d?p s? d?ng hình ?nh c?a ngu?i dùng. H? có dúng không?

Tôi dã có th? tìm th?y b?c ?nh c?a mình trên m?t trang web nhìn n?i ti?ng n?i ti?ng. Trang web mà tôi dã s? d?ng d? t?i lên ?nh c?a mình d?t di?m cao hon Lily Collins, n? di?n viên quy?n ru. Ði?u này có th? là do th?c t? là các công c? dánh giá b?ng cách s? d?ng các thu?t toán có th? dua ra nh?n xét sai v? s? xu?t hi?n và ?nh hu?ng d?n tâm lý ngu?i dùng.

Ph? n? xinh d?p luôn mu?n bi?t n?u có th?.

Theo NY Publish có kho?ng 10.000 ph? n? s? d?ng Google d? tìm ki?m t? khóa “Tôi x?u” m?i tháng. Prettyscale, cung c?p phân tích s?c d?p và t? l? t? l? cho khuôn m?t và hình d?ng c?a ngu?i dùng trên thang di?m t? -100%, du?c t?o ra d? hi?u tâm lý này.

Aquel, m?t l?p trình viên Pakistan, dã t?o ra trang web. Nó dã thu hút hon 40.000 khách truy c?p m?i tháng m?t cách nhanh chóng, m?t disadvantage s? nh? nhung dáng k?.

Giao di?n c?a Prettyscale r?t don gi?n. Trang web yêu c?u ngu?i dùng t?i lên m?t b?c ?nh m?t c?a h?. Sau dó, trang web s? yêu c?u h? di?u ch?nh s? du c?a khuôn m?t theo các hu?ng d?n chi ti?t. Trang web sau dó s? du?c xây d?ng t? hình ?nh này và bao g?m các nh?n xét c? th? v? b?n.

Tuy nhiên, k?t qu? không du?c h? tr? b?i b?t k? b?ng ch?ng khoa h?c nào. Prettyscale v?n là m?t trang web r?i ro, m?c dù Aquel, ngu?i l?p trình t?o ra nó, nh?n th?c du?c chúng.

Tôi dã thông báo cho ph?n m?m r?ng nó không chính xác trong mire?c phân tích khuôn m?t. Nó du?c th?c hi?n b?i m?t chuong trình máy tính, th?m chí không ph?i g?p b?n.

Nhu m?t bài ki?m tra, tôi dã mang m?t.

Sau khi tìm hi?u v? Prettyscale, dó là m?t s? tò mò d? xem tôi s? nh?n du?c bao nhiêu. Tôi dã truy c?p trang web Prettyscale.com. Trang web hi?n th? m?t câu h?i ngay khi chuy?n tham c?a tôi: “Ði?u này d?p hay x?u?” Ngu?i dùng s? ch?n gi?i tính c?a h? sau khi h? nh?p vào nút “B?t d?u”.

Ch?n Sex bao g?m t? “C?nh báo”, dã c?nh báo ngu?i dùng r?ng k?t qu? có th? không chính xác ho?c dáp ?ng mong d?i. Trang web cung g?i ý r?ng ngu?i dùng có lòng t? tr?ng cao s? ng?ng truy c?p trang web.

Sau khi tôi d?c c?nh báo, tôi quy?t d?nh ti?p t?c s? d?ng nó theo tinh th?n “choi v?i ni?m vui”. Tôi ngay l?p t?c nh?n du?c k?t qu? trung bình, v?i nhi?u ý ki?n ??v? trán, c?m nh? và các d?c di?m khác, ch?ng h?n nhu môi quá nh? cho mui và d?i x?ng tr?c x?u.

Related Posts

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.