Wednesday, March 29support@buzrush.com

shopeeanalytics com Phân tích cửa hàng!

Please follow and like us:
Pin Share

Phân tích c?a hàng

V?i d? li?u g?m hon 120.000 c?a hàng, d?y d? thông tin co b?n v? c?a hàng: t?ng s?n ph?m, t? l? ph?n h?i, âm lu?ng theo dõi, t?c d? chuy?n d?i luu tr?. Ngoài ra, có thu nh?p 30 ngày, 30 ngày dã bán don hàng, t?t c? các quan di?m c?a s?n ph?m và t?ng doanh s? c?a c?a hàng. B?n cung có th? th?y các s?n ph?m chính c?a c?a hàng theo cách tr?c quan nh?t.

Phân tích t? khóa

B?n có mu?n bi?t nhu c?u tìm ki?m t? khóa trên di?n tho?i và máy tính trong 12 tháng qua không? T? khóa liên quan, kh?i lu?ng tìm ki?m, xu hu?ng t? khóa, uu dãi qu?ng cáo và c?nh tranh qu?ng cáo t? khóa …

Tìm ki?m mã gi?m giá

M?t m?i vì liên t?c c?p nh?t tin t?c qu?ng cáo? V?i ti?n ích tìm mã gi?m giá ch? có liên k?t s?n ph?m, chúng tôi s? giúp b?n tìm mã gi?m giá có th? s? d?ng cho các s?n ph?m yêu thích c?a b -?n

Please follow and like us:
Pin Share