Sukientrian 2022.ga nhận kim cương miễn phí!

by Glenn Maxwell

Kim cuong là lo?i ti?n cao c?p trong Garena Free Fire, cho phép b?n tr?c ti?p mua các m?t hàng m? ph?m b?n mu?n ho?c dánh b?c chúng v?i hy v?ng b?n s? nh?n du?c nh?ng gì b?n mu?n có tính nang Luck Royale.

Ði?u dáng nói là tính nang Luck Royale dôi khi cung c?p m? ph?m mà b?n không th? mua hoàn toàn, vì v?y b?n có th? ph?i làm quen v?i ý tu?ng dánh b?c kim cuong c?a b -?n n?u b?n th?c s? thích m?t m?t hàng c? th?.

Làm cách nào d? có du?c kim cuong l?a mi?n phí Garena?

Câu tr? l?i ng?n g?n là: b?n mua chúng. Trong khi b?n có th?, nhân d?p, hãy l?y kim cuong l?a mi?n phí Garena mi?n phí, b?n s? ch? nh?n du?c m?t s? r?t nh? và s? ph?i làm mire?c cham ch? cho di?u dó. Chúng tôi th?m chí s? không d?n v?i b?n ? dây, b?n s? ch? c?n ra m?t cho h? n?u kim cuong là nh?ng gì b?n mu?n.

Du?i dây là các phuong pháp khác nhau khác nhau mà b?n có th? s? d?ng d? mua các m?t hàng trong Garena Free Fire:

Mua chúng: Cách nhanh nh?t d? có du?c kim cuong ch? là hoàn toàn mua chúng t? c?a hàng trong trò choi. B?n có th? mua ít nh?t là 100 v?i giá ,99 dô la (,99 b?ng Anh) ho?c có t?i 5.600 v?i giá 48,99 dô la (£ 48,99)

Nh?n thành viên: Có hai thành viên khác nhau, cung c?p cho b?n kim cuong tr? tru?c, kim cuong hàng ngày và nhi?u ph?n thu?ng khác. Thành viên hàng tu?n có giá 1.99 dô la (£ 1.99) và cung c?p 420 viên kim cuong, trong khi chi phí hàng tháng 7,99 dô la (£ 7,99) và cung c?p 1.900. B?n có th? mua c? hai, cung c?p cho b?n huy hi?u S-Very important personel và dôi kim cuong.

Tham gia vào các s? ki?n: Th?nh tho?ng, b?n có th? nh?n du?c kim cuong b?ng cách tham gia các s? ki?n, nhung chúng r?t ít và xa gi?a và s? lu?ng kim cuong b?n ki?m du?c t? phuong pháp này là nh?, d? nói ít nh?t.

C?p d? vu?t qua: Ðây là m?t cung c?p tuong d?i m?i mà vòi hoa sen b?n v?i kim cuong, nhu tên cho th?y, lên c?p. T?ng c?ng, b?n có th? nh?n 1.600 viên kim cuong khi b?n leo lên t? c?p d? m?t d?n c?p 30. B?n ch? có th? mua thông qua này m?t l?n cho m?i tài kho?n.

Related Posts

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.