15minutes4me com tiếng việt 15minutes4me vietnamese!

by Glenn Maxwell

Bài ki?m tra 15Minutes4Me dã n? tung trên Tiktok, v?i hon 6,4 tri?u lu?t xem k? t? khi mire?t trên hashtag # 15minutes4Me. Kh?o sát tr?c tuy?n 15 phút d?a trên b?ng câu h?i dánh giá và giúp m?i ngu?i xác d?nh tr?ng thái tinh th?n hi?n t?i c?a h? d? tìm ra m?t giao th?c di?u tr? thích h?p và cung c?p các chi?n lu?c và gi?i pháp d? d?i phó v?i s? lo l?ng, tr?m c?m và các v?n d? s?c kh?e tâm th?n khác. N?u m?t ngu?i nên quy?t d?nh, h? có th? dang ký bu?c ti?p theo: Chuong trình các phiên hàng tháng hàng tháng du?c thi?t k? d? tr? thành m?t “chuong trình t? giúp d?.”

Mire?c s? d?ng r?ng rãi chuong trình t? tr? giúp tr?c tuy?n này gi?a thanh thi?u niên c?u xin câu h?i, m?c dù: xét nghi?m virus có th? h?u ích nhu th? nào? Chúng tôi dã nói v?i m?t s? chuyên gia s?c kh?e tâm th?n d? tìm hi?u.

“V?i r?t nhi?u ngu?i tr? tu?i s? d?ng ?ng d?ng Tiktok, có ch? cho nhi?u cu?c trò chuy?n th?ng th?n hon nhi?u so v?i ch? d? s?c kh?e tâm th?n”, Kristin Wilson, LPC, phó ch? t?ch ti?p c?n lâm sàng t?i Newport Academy, m?t trung tâm ch?a b -?nh cho thanh thi?u niên dang v?t l?n v?i tinh th?n các v?n d? s?c kh?e. “Nh?ng cu?c th?o lu?n này có th? giúp thanh thi?u niên c?m th?y r?ng h? không don d?c trong nh?ng cu?c d?u tranh c?a h? và t?o ra m?t c?ng d?ng h? tr? tr?c tuy?n.”

“Bài ki?m tra có th? mang l?i nh?n th?c tang lên cho c?m giác lo l?ng, tr?m c?m và cang th?ng Tuy nhiên, k?t qu? c?a bài ki?m tra có th? gây khó ch?u cho m?t s? và d? chính xác cá nhân c?a nó không du?c xác minh b?i các chuyên gia s?c kh?e tâm th?n, cô ?y ti?p t?c. “Bài ki?m tra có th? gây chú ý d?n các cu?c d?u tranh v? s?c kh?e tâm th?n và giúp m?i ngu?i uu tiên cham sóc b?n thân, nhung cu?i cùng nó là m?t s? t? ch?n doán ? d?ng ch? 25 câu h?i, d?n d?n mire?c cung c?p chuong trình t? tr? giúp tr?c tuy?n.”

Tu v?n viên du?c c?p phép Allyssa Dziurlaj, LPC, d?ng ý r?ng m?t bài ki?m tra tr?c tuy?n nhu 15minutes4me là m?t “con dao hai lu?i”. M?c dù nó giúp thanh thi?u niên hi?u rõ hon v? suy nghi và c?m xúc c?a h?, nhung nó cung không th? thay th? phuong pháp di?u tr? du?c cá nhân hóa r?ng m?t c? v?n chuyên nghi?p cung c?p.

“T?t nh?t, nh?ng kh?o sát này có th? khuy?n khích m?i ngu?i tìm ki?m s?c kh?e tâm th?n và ph?c v? d? d?nh m?nh hóa các v?n d? s?c kh?e tâm th?n”, cô nói. “Ði?u t?i t? nh?t, nó có th? là m?t công c? d? t? ch?n doán không dúng cách.”

Các c? v?n nhu Dziurlaj có m?i quan h? yêu-ghét v?i Tiktok nói chung. Nhi?u ngu?i t?o n?i dung s? d?ng n?n t?ng d? nói v? nh?ng cu?c d?u tranh v? s?c kh?e tâm th?n c?a chính h? – nhung trong khi di?u này có th? bình thu?ng hóa mire?c d?i x? v?i các v?n d? s?c kh?e tâm th?n, nó cung có th? vô tình tôn vinh chúng.

“[N?i dung s?c kh?e tâm th?n trên tiktok] có th? ph?c v? d? quy?n ru các r?i lo?n s?c kh?e tâm th?n”, Dziurlaj gi?i thích. Ví d?, nhi?u video trong s? 15Minutes4ME, ch? là nh?ng trò dùa v? cách ngu?i ta th? nghi?m này l?n d?u tiên nh?n du?c di?m hoàn h?o trên b?t c? th? gì. Trong c?ng d?ng r?i lo?n an u?ng trên Tiktok, nhi?u ngu?i dùng cung thích dùa gi?n d? làm thu?c d? gi?m cân và th?c hi?n các video t? ti v? m?t s? d?u hi?u c?nh báo “c? di?n”.

Nh?ng video này không ch? lãng m?n hóa các v?n d? s?c kh?e tâm th?n và r?i lo?n an u?ng Ð?i v?i nh?ng ngu?i dang ph?c h?i, h? cung dang gây ra – và, dã cho FYP c?a Tiktok không th? do lu?ng du?c, g?n nhu không th? tránh du?c.

“Tôi cung nghi r?ng r?t nhi?u n?i dung kích ho?t du?c luu hành xung quanh, khi?n nh?ng ngu?i xem nh?t d?nh g?p ph?i tr?i nghi?m dau kh?”, Dziurlaj nói. “Các c?nh báo kích ho?t nhi?u hon c?n du?c s? d?ng d?c bi?t là trong s? ph?c h?i r?i lo?n an u?ng và các c?ng d?ng ph?c h?i t? gây h?i.”

“Làm cho ni?m vui ho?c ánh sáng c?a các v?n d? s?c kh?e tâm th?n có th? gây h?i nhi?u hon so v?i không nói v? chúng,” Lin Sternlicht, LMHC và Aaron Sternlicht, LMHC, nh?ng ngu?i sáng l?p chuyên gia nghi?n gia dình, d?ng ý. “Hon n?a, dang v? s?c kh?e tinh th?n c?a b -?n không ph?i là th? nên du?c th?c hi?n v?i m?c dích thu hút s? chú ý c?a phuong ti?n truy?n thông xã h?i, mà là cho m?c dích k?t n?i, h? tr? và ch?a b -?nh. Ðang bài trên Tiktok không bao gi? nên ph?c v? nhu m?t công c? chính d? gi?i quy?t các v?n d? s?c kh?e tâm th?n, mà là có th? ph?c v? nhu m?t b? sang cho các hình th?c h? tr? và t? cham sóc khác. “

M?t v?n d? quan tr?ng khác trên Tiktok là s? lây lan nhanh chóng c?a thông tin sai l?ch. B?t c? ai cung có th? tuyên b? là m?t chuyên gia s?c kh?e tâm th?n du?c c?p phép trên n?n t?ng khi h? bình lu?n ho?c làm video PSA. Ngoài ra, không ai th?c t? ki?m tra các video di ra trên Tiktok ho?c các n?n t?ng truy?n thông xã h?i ph? bi?n khác, và m?t khi video b? virus, không có nó ngan ch?n nó.

“Nhi?u ngu?i tin r?ng mình là m?t chuyên gia không [và] có th? khó phân d?nh thông tin t? thông tin sai l?ch”, Ti?n si Gail Saltz, m?t giáo su tâm th?n h?c t?i B?nh mire?n NY Presbyterian, Ð?i h?c Y Weill-Cornell. “Và nói chung, thông tin không chính xác có th? t?i t? hon là không có thông tin nào c?.”

Cu?i cùng, phuong ti?n truy?n thông xã h?i – và các xu hu?ng nhu th? nghi?m 15 phút4me – dã tang lên nh?n th?c v? tài nguyên s?c kh?e tâm th?n tr?c tuy?n, di?u này là m?t di?u t?t. Tuy nhiên, m?t bài ki?m tra 25 câu h?i ch? có th? làm r?t nhi?u, dó là lý do t?i sao các nhà tr? li?u và các c? v?n s?c kh?e tâm th?n khuy?n khích thanh thi?u niên tìm ki?m s? giúp d? th?c s?, cá nhân hóa n?u h? dang g?p khó khan v?i m?t v?n d? s?c kh?e tâm th?n.

“Tiktok không du?c di?u tr?, [và] nh?m l?n bài dang và xem d? di?u tr? có th? gây b?t l?i”, Ti?n si Saltz nói. “Ð?i v?i h?u h?t t?t c? các di?u ki?n tâm th?n ch?n doán, m?t mình Tiktok ch?c ch?n không ph?i là m?t phuong pháp di?u tr? d?y d?.

Related Posts

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.