prettyscale com Là kết quả của prettyscale thực? Kết quả có chính xác không prettyscale con!

by Glenn Maxwell

Prettyscale là m?t trang web tuyên b? phân tích v? d?p khuôn m?t.

Prettyscale s? d?ng d?i x?ng khuôn m?t d? do khuôn m?t c?a b -?n và so sánh nó v?i t? l? lý tu?ng c?a m?t ngu?i dàn ông ho?c m?t ngu?i ph? n?.

Prettyscale.com trông nhu th? này.

Prettyscale s? cung c?p cho b?n m?t s? t? 1 d?n 100 sau khi b?n t?i lên m?t b?c ?nh và ch?p m?t vài phép do.

Nó s? d? l?i cho b?n m?t danh sách s? giúp b?n xác d?nh các v?n d? trong khuôn m?t c?a b -?n.

(R?t t?t! C?m on nhi?u!)

Là k?t qu? c?a prettyscale th?c? K?t qu? có chính xác không

Không, h? không.

Ðây là lý do t?i sao.

Number One. Không d? phép do

Prettyscale s? yêu c?u b?n d?t di?m ? m?t tru?c c?a khuôn m?t c?a b -?n. Ði?u này mang l?i cho b?n ?n tu?ng r?ng h? có th?m quy?n.

Ð? làm nh?ng gì h? yêu c?u, b?n s? c?n ph?i có nhi?u cách do hon.

Kh? nang do lu?ng 2 th? c?a Prettyscale v? mui c?a b -?n cho th?y r?ng nó không b?t du?c b?n b?ng m?i cách.

Xem xét t?t c? m?i th? b?n dã r?i kh?i. Prettyscale không quan tâm n?u rang có màu tr?ng ho?c nâu, n?u m?t b?n có m?n nh?t, ho?c n?u b?n s? d?ng lông chim thay vì da.

Two Symmetry là t?t c?

Prettyscale hành x? nhu th? d?i x?ng là t?t c? nh?ng gì c?n thi?t d? xác d?nh ai là ngu?i d?p ho?c x?u xí.

Nó không, dó là s? th?t. Nhi?u di?n viên, ngu?i m?u và n? di?n viên s? th?t b?i trong bài ki?m tra. H? v?n du?c coi là m?t trong nh?ng ngu?i h?p d?n nh?t trên trái d?t.

Three S? d?ng hình ?nh

Tuy nhiên, prettyscale là không chính xác b?i vì nó s? d?ng ?nh, không ph?i lúc nào cung gi?ng nhu nh?ng gì b?n nhìn th?y trong cu?c s?ng th?c.

Máy ?nh có th? làm cho trán, mui ho?c c?m c?a b -?n l?n hon nó. B?n cung có th? làm cho khuôn m?t c?a b -?n xu?t hi?n ng?n hon ho?c dài hon.

Bài mire?t này cung c?p m?t l?i gi?i thích chi ti?t.

Ði?u này k?t thúc dánh giá Prettyscale c?a chúng tôi. Trong khi Prettyscale là m?t trò choi thú v?, nó không chính xác. Không. K?t qu? không nên du?c th?c hi?n nghiêm túc. Prettyscale không t?n t?i và không th? bi?t n?u b?n x?u hay d?p.

Related Posts

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.