vongquaysukien2022. com Làm thế nào để có được kim cương miễn phí trong lửa miễn phí!

by Glenn Maxwell

Free Fire Diamonds là m?t lo?i ti?n t? trong trò choi cao c?p, tuong t? nhu UC trong BGMI. Kim cuong có th? du?c s? d?ng d? mua trang ph?c, súng và da xe, trong s? nh?ng th? khác. Nhi?u trang ph?c và giao di?n h?p d?n ch? có th? du?c mua b?ng kim cuong. Vì nó là m?t lo?i ti?n t? cao c?p, kim cuong không th? ki?m du?c b?ng cách ch? choi l?a mi?n phí, không gi?ng nhu các lo?i ti?n t? trong trò choi khác. Tuy nhiên, có nhi?u phuong pháp d? có du?c kim cuong mi?n phí trong l?a mi?n phí. N?u b?n dang tìm ki?m m?t s? viên kim cuong mi?n phí, hãy xem các phuong pháp du?c d? c?p du?i dây d? có kim cuong l?a mi?n phí mi?n phí.

Làm th? nào d? có du?c kim cuong mi?n phí trong l?a mi?n phí

Kim cuong l?a mi?n phí có s?n v?i các mã d?i quà, Booyah! ?ng d?ng, ?ng d?ng Poll Pref Pay, Ph?n thu?ng ý ki?n ??c?a Google, Ph?n thu?ng d? dàng, v.v. Ðây là cách h? làm mire?c:

1. Mã d?i l?a mi?n phí

Cách ph? bi?n nh?t d? có du?c kim cuong mi?n phí và các v?t ph?m trong trò choi khác trong Fire Fire dang s? d?ng Ð?i mã. Garena chia s? mã d?i quà m?i trong các s? ki?n và gi?i d?u Esports. Ðây là m?t hu?ng d?n t?ng bu?c d? yêu c?u mã d?i l?a mi?n phí:

• M? trang web Redemption Freward mi?n phí chính th?c trên trình duy?t web c?a b -?n

• Ðang nh?p b?ng Facebook, Twitter, Google ho?c ID Apple c?a b -?n

• Nh?p mã d?i chu?c và nh?n ‘Xác nh?n’ d? yêu c?u ph?n thu?ng c?a b -?n

• Ph?n thu?ng mã c?u h?a mi?n phí s? du?c thêm vào tài kho?n c?a b -?n trong vòng 24 gi?

C?n luu ý r?ng mã d?i l?a mi?n phí dành riêng cho máy ch?, có nghia là d?i mã cho máy ch? ?n Ð? s? không ho?t d?ng trên các máy ch? khác. Cùng v?i nh?ng di?u này, m?i mã d?i chu?c ch? có giá tr? trong 24 gi?. Ð? du?c c?p nh?t trên các mã c?u h?a mi?n phí m?i nh?t, hãy xem câu chuy?n chuyên d?ng c?a chúng tôi trên các mã Redeem Freight mi?n phí du?c c?p nh?t b?t c? khi nào m?t mã m?i du?c c?p nh?t.

N?u b?n không có quy?n truy c?p vào các mã c?u h?a mi?n phí m?i nh?t, b?n có th? s? d?ng ?ng d?ng di d?ng d? ki?m kim cuong mi?n phí. Có m?t vài ?ng d?ng trên c?a hàng Google Play và Application Store, giúp b?n ki?m du?c kim cuong mi?n phí trên l?a mi?n phí. T?t c? nh?ng gì b?n c?n làm là t?i xu?ng các ?ng d?ng và làm theo các bu?c nh?t d?nh d? ki?m kim cuong mi?n phí và s? d?ng chúng d? mua các m?t hàng d?c dáo yêu thích c?a b -?n.

2. Booyah! ?ng d?ng

Garena dã t?o ra Booyah !, M?t ?ng d?ng chia s? n?i dung choi game chuyên d?ng cho phép ngu?i dùng ki?m du?c kim cuong l?a mi?n phí. T?t c? nh?ng gì b?n ph?i làm là tham gia vào các s? ki?n và các cu?c thi l?a mi?n phí mà ?ng d?ng luu tr?. B?ng cách này, b?n s? ki?m du?c kim cuong mi?n phí trong l?a mi?n phí, sau dó b?n có th? s? d?ng d? mua các m?t hàng t? c?a hàng trong trò choi. ?ng d?ng này có s?n trên c?a hàng Google Play và Application Store.

3. Ph?n thu?ng ý ki?n ??c?a Google

?ng d?ng Ph?n thu?ng ý ki?n ??c?a Google là m?t trong nh?ng cách d? nh?t d? ki?m kim cuong mi?n phí trong l?a mi?n phí. ?ng d?ng thu?ng cho ngu?i dùng tham gia kh?o sát. Ð?i v?i m?i kh?o sát, Google cung c?p m?t s? tín d?ng Google Play ho?c th? quà t?ng iTunes, sau dó b?n có th? s? d?ng d? mua kim cuong mi?n phí mi?n phí. ?ng d?ng này có s?n d? t?i xu?ng trên c? di?n tho?i di d?ng Android và iPhone thông qua Google Play Store và Application Store tuong ?ng.

T?i xu?ng ?ng d?ng Ph?n thu?ng ý ki?n ??c?a Google trên Android di?n tho?i Iphone

4. ?ng d?ng Poll Pay

?ng d?ng ho?t d?ng gi?ng nhu ?ng d?ng Ph?n thu?ng ý ki?n ??c?a Google. Ð? ki?m du?c kim cuong mi?n phí trong l?a mi?n phí, b?n c?n hoàn thành m?t s? nhi?m v? và tham d? m?t s? câu d?. B?ng cách này, b?n s? ki?m du?c m?t s? ph?n thu?ng ti?n m?t, s? du?c chuy?n vào s? du Google Play ho?c Th? quà t?ng iTunes c?a b -?n. ?ng d?ng Poll Pay có s?n trên Google Play Store và Application Store.

5. Ph?n thu?ng d? dàng

Ph?n thu?ng d? dàng là m?t ?ng d?ng GPT (du?c tr? phí) khác ho?t d?ng theo các nguyên t?c c?a ph?n thu?ng ý ki?n ??c?a Google. B?n có th? tham gia kh?o sát và câu d? d? ki?m du?c các kho?n tín d?ng Google Play có th? du?c s? d?ng d? mua kim cuong l?a mi?n phí. Ðáng bu?n thay, ?ng d?ng không có s?n trên Application Store.

T?i xu?ng ?ng d?ng Ph?n thu?ng d? dàng trên Android

Câu h?i thu?ng g?p

Cách mua kim cuong l?a mi?n phí b?ng cách s? d?ng Tín d?ng Google Play ho?c Cân b?ng Google Play

• Ð?u tiên, m? trò choi l?a mi?n phí trên di?n tho?i thông minh c?a b -?n.

• Bây gi? hu?ng d?n bi?u tu?ng kim cuong v?i d?u ? trên cùng c?a màn hình.

• B?n có th? th?y m?t s? lu?ng qu?ng cáo c?a kim cuong.

• Ch?n s? lu?ng kim cuong b?n mu?n mua (ví d? 100 viên kim cuong).

• Bây gi? b?n s? du?c chuy?n hu?ng d?n Google Play.

• ? dây b?n c?n ch?n s? du Google Play làm phuong th?c thanh toán c?a mình. B?n cung có th? thêm chi ti?t th? c?a mình d? mua hàng.

• Khi b?n dã hoàn t?t, hãy nh?n nút Mua 1 Nh?n và t?t c? các b?n d?u du?c d?t d? di.

Cách mua kim cuong l?a mi?n phí b?ng th? quà t?ng iTunes

• M? Application Store trên iPhone c?a b -?n

• Nh?p vào bi?u tu?ng dang nh?p ho?c hình ?nh c?a b -?n ? góc trên bên ph?i c?a màn hình

• Nh?n vào Ð?i th? quà t?ng ho?c mã

• Sao chép mã th? quà t?ng iTunes t? ?ng d?ng Poll Pay, ph?n thu?ng ý ki?n ??c?a Google ho?c email và dán nó b?ng cách nh?p vào, “B?n cung có th? nh?p mã th? công”

• Nh?p vào xong và s? ti?n Th? quà t?ng s? du?c thêm vào s? du ID Apple c?a b -?n

• Bây gi?, m? l?a mi?n phí và ch?m vào bi?u tu?ng kim cuong

• Ch?n gói kim cuong và ti?n hành thanh toán

• Xác nh?n thanh toán b?ng ID Face, Touch ID ho?c nh?p th? công m?t kh?u d? l?y kim cuong l?a mi?n phí

Related Posts

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.