Nghiên c?u b?t k? trang web nào tru?c khi b?n quy?t d?nh di tru?c v?i nó. L?a d?o x?y ra trên Internet. Bài mire?t này s? cung c?p d? thông tin d? giúp b?n nh?n ra SCAM. chúng tôi ? dây d? giúp d?. Chúng tôi s? ch? cho b?n cách phát hi?n gian l?n tr?c tuy?n.

Gian l?n tr?c tuy?n:

  • L?a d?o trong mua s?m tr?c tuy?n
  • L?a d?o, mire ph?m
  • H?n hò l?a d?o
  • Trò choi l?a d?o.
  • Co h?i kinh doanh tr?c tuy?n
  • Scamming v?i Bitcoin.
  • L?a d?o x? s? gi?
  • K? l?a d?o v?i th? quà t?ng / ngày k? ni?m
  • Lo?i 1: SCAM mua s?m

Mua s?m tr?c tuy?n thu?n ti?n và nhanh chóng d? h?u h?t m?i ngu?i thích mua s?m tr?c tuy?n. Th?t không may, nh?ng k? l?a d?o t?n d?ng l?i ích c?a ngu?i này và l?a d?o. M?i ngu?i m?t ti?n m?t ki?m du?c b?ng cách tin tu?ng các trang web l?a d?o. Nh?ng k? l?a d?o ch? y?u ra ngoài d? dánh c?p thông tin ngu?i dùng và d? li?u cá nhân.

Làm th? nào d? b?n nh?n ra các trang web mua s?m mua s?m?

Ðây là m?t s? m?o d? giúp b?n xác d?nh các trang web mua s?m gian l?n.

Hãy xem thanh d?a ch? c?a ‘:

Ki?m tra thanh d?a ch? trên trang web. Ki?m tra thanh d?a ch? d? xem nó có k?t n?i an toàn không. Các HTTPS trong thanh d?a ch? ch? ra r?ng k?t n?i du?c an toàn. Nó cung s? d?ng mã hóa d? truy?n d? li?u. Tuy nhiên, di?u này không ch?ng minh r?ng trang web là h?p pháp. Ngu?i dùng không nên nh?p thông tin cá nhân và nên ki?m tra nhi?u m?o hon d? phát hi?n gian l?n.

Hãy chú ý d?n emblem c?a trang web c?a b -?n:

Hãy nhìn vào emblem c?a h?. Nhi?u trang web gian l?n Sao chép emblem t? các trang web khác và sau dó dán chúng vào trang web c?a riêng h?.

Kho?ng th?i gian trang web dã du?c tr?c tuy?n:

K? l?a d?o t?o ra các trang web gi?. Ngu?i dùng nên xác minh tu?i mi?n. Ð? tìm ra ngày kích ho?t, hãy ki?m tra whois.

Ki?m tra giao d?ch gi?m giá:

Nhi?u trang web gian l?n cung c?p gi?m giá d? tang luu lu?ng truy c?p vào trang web c?a h?. Hãy c?n th?n khi b?n nh?p vào các trang web gian l?n cung c?p các giao d?ch không th? tin du?c.

Hãy c?n th?n khi b?n th?c hi?n giao d?ch:

Không bao gi? th?c hi?n thanh toán s?n ph?m b?ng chuy?n kho?n ngân hàng tr?c ti?p. Luôn tìm ki?m m?t ch? d? thanh toán an toàn. H?u h?t các trang web gian l?n không cung c?p ti?n m?t d? giao s?n ph?m. Thay vào dó, h? cung c?p các giao d?ch PayPal.

Tìm ki?m tr?c tuy?n:

B?n có th? th?c hi?n tìm ki?m Internet d? tìm hi?u nh?ng gì ngu?i khác nói v? m?t trang web n?u b?n ch?c ch?n v? nó. M?t tìm ki?m tr?c tuy?n có th? giúp b?n phát hi?n các trang web gian l?n.

Ki?m tra chi ti?t liên l?c:

H?u h?t các trang web gian l?n không cung c?p nhi?u cách d? k?t n?i v?i chúng. H? ch? cung c?p m?t cách liên h? v?i h?, dó là m?t d?a ch? email. N?u h? cung c?p nhi?u cách, t?t c? các cách s? là gi? m?o.

S? hi?n di?n xã h?i:

Ð? tìm hi?u cách các trang web ph? bi?n trên phuong ti?n truy?n thông xã h?i, hãy ki?m tra s? hi?n di?n xã h?i c?a nó. Nhi?u trang web l?a d?o không xu?t hi?n trên phuong ti?n truy?n thông xã h?i. Ngay c? khi h? cung c?p các liên k?t d?n các trang truy?n thông xã h?i c?a h?, nh?ng liên k?t dó s? không k?t n?i b?n v?i b?t k? trang web truy?n thông xã h?i nào khác d? c?n th?n.

Ðánh giá công khai:

B?n cung có th? ki?m tra xem xét công khai d? xem công chúng nghi gì v? các d?ch v? c?a trang web. Ði?u này s? giúp b?n xác d?nh tính h?p pháp c?a trang web.

Xem h? so c?a ch? s? h?u và công ty:

Ki?m tra h? so c?a ch? s? h?u và công ty là m?t trong nh?ng cách t?t nh?t d? xác d?nh m?t trang web gian l?n. Các trang web h?p pháp ch? chia s? h? so c?a ch? s? h?u trang web và công ty. Các trang web l?a d?o ?n ch? s? h?u và h? so công ty c?a h?.

Lo?i 2: L?a d?o l?a d?o

L?a d?o là l?a d?o tr?c tuy?n ph? bi?n nh?t. L?a d?o là m?t d?ng gian l?n liên quan d?n nh?ng k? l?a d?o g?i tin nh?n van b?n và email d?n n?n nhân d? có du?c thông tin cá nhân c?a h?. H? g?i email l?a d?o d? dánh l?a ngu?i dùng vô t?i nghi r?ng h? dang dang nh?p vào m?t trang web dáng tin c?y.

Nh?ng k? l?a d?o có th? có quy?n truy c?p vào tài kho?n ngân hàng c?a ngu?i dùng, d?a ch? email và email c?a ngu?i dùng b?ng cách dánh c?p m?t kh?u, s? b?o m?t và tài kho?n c?a h?.

Làm th? nào d? b?n nh?n ra m?t SCAM l?a d?o?

Email l?a d?o có th? du?c g?i t? m?t công ty dáng tin c?y, ch?ng h?n nhu các trang web m?ng xã h?i, c?a hàng tr?c tuy?n ho?c ngân hàng.

Nh?ng k? l?a d?o s? yêu c?u ngu?i dùng nh?p vào t?p dính kèm ho?c liên k?t và sau dó b?o h? nh?p thông tin chi ti?t c?a h?.

Email l?a d?o có th? bao g?m các liên k?t, hóa don ho?c phi?u gi?m giá sai.

Email l?a d?o / Ngu?i l?a d?o van b?n s? thông báo cho b?n r?ng có m?t v?n d? v?i tài kho?n ho?c thanh toán c?a b -?n.

Nh?p vào liên k?t d? th?c hi?n m?t giao d?ch.

Lo?i 3: SCAM h?n hò

M?t k? l?a d?o h?n hò t?o ra h? so gi? c?a nh?ng ngu?i s? d?ng các ?ng d?ng h?n hò và các trang web h?n hò.

Ð?ng ti?t l? quá nhi?u thông tin cá nhân v? các trang web h?n hò.

Sau khi trò chuy?n trên các trang web h?n hò, d?ng g?i ti?n m?t ho?c th? quà t?ng cho b?t c? ai.

Làm th? nào d? b?n nh?n ra m?t scam h?n hò?

Nh?ng k? l?a d?o s? d?ng các trang web h?n hò s? yêu c?u ti?n d? trang tr?i du l?ch, vé máy bay ho?c các chi phí khác.

Hãy c?n th?n n?u ngu?i b?n dang nói chuy?n trên các trang web h?n hò tránh b?n, t? ch?i g?p b?n tr?c ti?p và t? ch?i nói chuy?n v?i b?n qua di?n tho?i.

Nh?ng k? l?a d?o tuyên b? là h?n hò làm cho nó có v? nhu h? b? m?c k?t ? m?t qu?c gia khác.

Nh?ng k? l?a d?o lãng m?n có th? yêu c?u b?n trò chuy?n trên whatsapp ho?c b?ng van b?n.

Nh?ng k? l?a d?o h?n hò s? h?i nhi?u câu h?i d? d?t du?c d? chi ti?t.

Nh?ng k? l?a d?o lãng m?n s? d?ng m?t lo?t các chi?n thu?t d? làm cho h? so c?a h? xu?t hi?n th?c t?.

Lo?i 4: L?a d?o choi game

Trò choi tr?c tuy?n kêu g?i m?i ngu?i, b?t k? tu?i tác. Choi game tr?c tuy?n là c? m?t ngu?n d? gi?i trí và m?t cách d? dánh c?p cá nhân

Nh?ng k? l?a d?o hi?n có th? s? d?ng ngu?i dùng tr?c tuy?n, nh? vào th? tru?ng choi game tr?c tuy?n dang m? r?ng.

Làm th? nào d? b?n nh?n ra m?t scam dánh b?c?

• Luôn xác minh các chi ti?t c?a nhà phát tri?n d? xác nh?n tính h?p pháp. Các trang web choi game h?p pháp s? luôn ti?t l? các chi ti?t c?a nhà phát tri?n c?a h?.

• Nh?ng k? l?a d?o choi game s? nói v?i ngu?i choi tr? ti?n cho ngu?i choi theo m?t cách c? th?.

• Nh?ng k? l?a d?o trong choi game s? c? g?ng thuy?t ph?c b?n cài d?t m?t ?ng d?ng trò choi có ch?a mire-rút ho?c không an toàn.

• B?n có th? ki?m tra ch?t lu?ng thi?t k? c?a trang web, ch?ng h?n nhu emblem, tu?i mi?n, chính sách và chi ti?t c?a nhà phát tri?n.

• Nh?ng k? l?a d?o có th? g?i email gi? ho?c liên k?t d?n các game th? yêu c?u h? nh?p chi ti?t dang nh?p c?a h?.

Lo?i 5: L?a d?o ti?n

Ð?ng có co h?i m?t cách nhanh chóng d? ki?m ti?n tr?c tuy?n. Nó có th? là m?t scam. Ð?ng tin tu?ng các trang web ki?m ti?n. H? s? không cung c?p cho b?n m?t l?i nhu?n l?n.

Làm th? nào b?n có th? nh?n ra gian l?n ti?n b?c?

• B?n s? không ki?m du?c nhi?u ti?n b?ng cách d?a vào m?t trang web h?a h?n l?i nhu?n l?n c?a b -?n m?t cách nhanh chóng.

• Tru?c khi yêu c?u thanh toán, m?t công ty h?p pháp s? luôn cung c?p cho b?n t?t c? các chi ti?t.

• M?t trang web l?a d?o khác h?a h?n s? báo cho ngu?i dùng chia s? bài mire?t c?a h? và h?a v?i h? ti?n n?u h? làm.

• Nh?ng k? l?a d?o s? h?a h?n v?i ngu?i dùng r?ng h? s? nh?n du?c ti?n ch? d? d?c m?t bài mire?t ho?c dang ký. Ðây là cái b?y l?n nh?t.

• Nhi?u ngu?i r?t mu?n ki?m ti?n tr?c tuy?n và return on investment vào các trang web ki?m ti?n l?a d?o. Ðang ký trang web gian l?n s? ki?m cho b?n m?t ph?n thu?ng l?n.

Lo?i 6: SCAM Bitcoin

Bitcoin là m?t lo?i ti?n ?o. Ðó là gian l?n tr?c tuy?n l?n nh?t. Bitcoin là s? gian l?n l?n nh?t và dang phát tri?n d?u d?n.

Bitcoin là t? du?c tìm ki?m nhi?u nh?t trong Google Xu hu?ng. T?i sao bitcoin là t? du?c tìm ki?m nhi?u nh?t trong Google Xu hu?ng?

Ch? có ai dó s? cung c?p cho b?n ti?n n?u b?n thêm giá tr? cho công mire?c c?a b -?n. B?n ch? nh?n du?c m?t m?c luong trong van phòng n?u b?n làm mire?c ho?c thêm giá tr?.

Bitcoin là m?t lo?i ti?n ?o cho phép ngu?i dùng chuy?n ti?n và không ti?t l? danh tính c?a h?. Nó không du?c ki?m soát b?i chính ph? ho?c ngân hàng.

Làm th? nào d? b?n nh?n ra m?t Bitcoin Scam?

• H?u nhu không th? theo dõi các d?a ch? du?c s? d?ng b?i nh?ng k? l?a d?o d? bán bitcoin cho ngu?i dùng.

• Nh?ng k? l?a d?o cung c?p bitcoin h?a h?n r?ng ngu?i dùng c?a h? s? nh?n du?c g?p dôi s? ti?n c?a h? trong vài ngày.

Các chuong trình, các công ty và cá nhân c?a Ponzi dang d?t du?c s? ph? bi?n c?a Bitcoin, di?u hành nhi?u trò gian l?n du?i tên Bitcoin.

L?a d?o liên quan d?n Bitcoin dang tang lên vì v?y hãy th?n tr?ng.

# Type7: X? s? l?a d?o

L?a d?o x? s? gi? là ph? bi?n tr?c tuy?n. Nh?ng k? l?a d?o t?o ra các x? s? gi? c? g?ng ti?p c?n n?n nhân qua email, liên k?t và tin nh?n van b?n. H? cung có th? s? d?ng phuong ti?n truy?n thông xã h?i ho?c tin nh?n van b?n d? thông báo cho h? r?ng b?n dã trúng x? s?.

Làm th? nào b?n có th? nh?n ra l?a d?o x? s? gi??

• Thông báo l?a d?o x? s? gi? thu?ng d?n t? m?t qu?c gia khác. H? s? yêu c?u b?n dã giành du?c m?t gi?i thu?ng, nhung h? s? yêu c?u thông tin nh?y c?m ho?c thông tin cá nhân.

• N?u ai dó cung c?p cho b?n m?t kho?n ti?n l?n mà không th?c hi?n b?t k? nhi?m v? nào, r?t có th? dó là m?t SCAM.

Lo?i 8: Th? quà t?ng / Legiversary Scam

Nh?ng k? l?a d?o thu?ng g?i m?t liên k?t d?n n?n nhân tuyên b? r?ng h? dang k? ni?m k? ni?m c?a h? và t?ng th? quà t?ng.

Làm th? nào b?n có th? nh?n ra gian l?n th? quà t?ng?

• H?a h?n s? t?ng quà mi?n phí

• Khách hàng du?c khuy?n khích nh?p vào liên k?t, tr? l?i m?t s? câu h?i và nh?n quà t?ng mi?n phí.

• Yêu c?u khách hàng s? nh?n du?c phi?u quà t?ng mi?n phí b?ng cách nh?p vào nút Liên k?t liên k?t

S? k?t lu?n:

Có nhi?u cách mà gian l?n tr?c tuy?n có th? du?c cam k?t. Hãy th?n tr?ng tru?c khi b?n tin vào gian l?n. Gian l?n có th? x?y ra theo nhi?u cách, vì v?y hãy nh?n th?c du?c các gian l?n d? tránh return on investment cho h? tr?c tuy?n.